Kobi Toolkit for Civil 3D

Pre našich zákazníkov je dostupná aplikácia Toolkit for Civil 3D. Jedná sa o nadstavbu pre Civil 3D, ktorá obsahuje viacero nástrojov z nasledujúcich oblastí.

1

Body

Výber existujúcich bodov pre pridanie vlastností ako staničenie a odsadenie od jednej alebo dvoch trás naraz.

Tvorba bloku z COGO bodov.

Povrch a zemné telesá

Tvorba nového povrchu odčítaním/pripočítaním výšok jedného povrchu od druhého v určenej hranici.

Tvorba zemného telesa – dialógové okno pre nastavenie a tvorbu zložitých zemných telies v jednom nastavení. Možnosť tvorby nových kombinácií svahovaní.

2

Trasy

Hromadná tvorba odsadených trás na jednu alebo obe strany. Vytvorené odsadené trasy majú dynamickú väzbu na hlavnú trasu.

Tvorba trasy a pozdĺžneho profilu z návrhovej línie v jednom kroku.

Export kriviek, 3D kriviek a návrhových línií do LANXML súboru.

Pozdĺžne rezy

Tvorba identickej, prípadne odsadenej krivky z nivelety/pozdĺžneho rezu.

Popis návrhovej línie v pozdĺžnom profile (reálne hodnoty geometrie v situácii).

Koridor

Úprava koridoru cez vykreslené priečne rezy, zmeny sa dajú robiť v zadanom intervale staničení, nie je nutné robiť pomocné krivky pozdĺž koridoru pre cielenie ako aj rôzne varianty podzostavy.

3

Pridanie (jednotlivo/hromadne) názvu zostavy pre väčší prehľad.

Potrubia

Editor pre návrh potrubí a šachiet.

4

Výmena viacerých prvkov (potrubí alebo kanalizačných šácht) naraz.

Nastavenie výšok a sklonov pre celú sieť (všetky potrubia so šachtami).

Tvorba kanalizačných šácht z bodov.

Tvorba potrubí z ACAD kriviek a oblúkov s automatickým napojením na existujúce šachty.

Tvorba bodov na kanalizačných šachtách.

Výpis šachiet a prislúchajúcich potrubí.

Tvorba bodov v mieste kríženia potrubí s popisom rozdielu výšok medzi nimi.

Výpis hĺbky potrubí.

Navigácia a viditeľnosť

Kontrola viditeľnosti – cez dialógové okno sa zobrazia všetky Civil entity, ktoré je možné hromadne vyberať a vypnúť/zapnúť ich zobrazenie.

KV

Prehľadné prehliadanie priečnych rezov cez dialógové okno, ako aj možnosť zobrazenie PP a PR označenej stopy priečneho rezu.

https://www.kobilabs.com/toolkitforcivil3d

https://www.kobilabs.com/downloads

 

 

 

Pridaj komentár