Produkty Urbano Canalis a Hydra, návrh kanalizácie a vody (lokalizovaná verzia)

Urbano Canalis a Hydra sú vyvinuté pre oblasti navrhovania kanalizačnej (dažďovej/odpadovej) a vodovodnej siete. Aplikácie sú kompatibilné s Autodesk produktami ako AutoCAD, Map 3D a Civil 3D od verzie 2010 (32 a 64 bit).

Obe softvérové riešenia sú lokalizované do českého jazyka a obsahujú šablony v ktorých sú zakomponované naše normové požiadavky.

Aplikácie sú dostupné v troch verziách, základná, PRO a Ultimate. Užívateľ si tak môže vybrať verziu len s takými nástrojmi, ktoré reálne využije.

Aplikácia má vlastné nástroje pre vytvorenie vlastného digitálneho modelu terénu v prípade ak je nainštalovaná nad ACAD alebo MAP 3D, vďaka čomu je možné nechať si automaticky vygenerovať povodia, pozdĺžne rezy, kubatúry a pod. Ak je nainštalovaná nad Civil 3D je možné použiť digitálny model povrchu v ňom vytvorený. Aplikácia je plne nastaviteľná podľa firemných požiadaviek, pričom je možné tieto nastavenia uložiť vo forme šablóny, aby ju mohli používať všetci projektanti v tíme.

2

Aplikácia taktiež obsahuje editovateľnú databázu potrubí, šachiet, ventilov a pod. pričom je jednoduché ďalšie prvky pridávať, prípadne upravovať. Konfiguráciu, šablonu alebo katalóg je možné zdieľať prostredníctvom lokálnej siete alebo cez úložný systém. Projekt vytvorený pomocou aplikácie Urbano je kompletne zahrnutý do formátu DWG, takže je možné prácu obnoviť na akomkoľvek PC akýmkoľvek užívateľom.

3

Urbano Canalis

Návrh siete môže byť prevedený interaktívne prípadne konverziou AutoCAD entít, vytvorené body, lomy, priesečníky s trianguláciou sú dynamické, jednoducho sa s nimi pracuje, edituje, použiť je možné predvolené štýly, prípadne vlastné. Nastavenie výšky terénu je možné pomocou povrchu vytvoreného pomocou nástrojov priamo v Urbane, Civil povrchu alebo triangulačnej siete. Ak nie sú k dispozícii žiadne podklady pre digitalizáciu, stačí bodom/lomom priamo zadať výšku, prípadne pomocou lineárnej interpolácie a pod. Editácia sietí je jednoduchá, je možný výber od bodov, cez jeden a viac elementov, vetiev až po celý rad pre potreby hromadných úprav.

4

Všetky dáta siete od geometrie až po výpočty kubatúr, prietokov a pod. je možné prezerať v tabuľkách, ktorých obsah je plne voliteľný, a je možné ich skopírovať do výkresu, prípadne do Excel-u alebo iného textového prehliadača.

Popisky bodov, vetiev alebo celých sietí môžu taktiež obsahovať akékoľvek požadované dáta, dynamicky sa aktualizujú, hromadne sa dá meniť ručne/automaticky ich pozícia vzhľadom na popisovanú entitu a pod. Pozdĺžne profily je možné vytvárať pre úseky vetiev ako aj pre viacero rôznych vetiev „od bodu k bodu“ (napojenie vedľajšej vetvy na hlavnú) a pod. Profil je dynamicky prepojený s navrhnutou sieťou, zmeny je možné robiť aj priamo v Profile (meniť polohu alebo výšku bodov/lomov), čím sa automaticky zmení celá situácia. Návrh nivelety je možné robiť ručne pre jednotlivé siete na základe zadaných vstupov ako max. hĺbka a sklonu, prípadne automaticky pre všetky rady na základe zadaných rozsiahlin./mejších vstupov. Návrh je samozrejme možné následne doladiť individuálne pre každú vetvu.

6

Po zadefinovaní potrubí, šachiet, priečneho rezu z katalógov  (taktiež podsyp a zásyp) je možné vygenerovať objemy zemných prác a vykresliť priečne rezy ako aj schémy šachiet. Po zadefinovaní povodí pre jednotlivé vetvy (interaktívne/automaticky) je možné previesť radu výpočtov podľa potrieb navrhovanej oblasti ako napr. výpočet prietoku dažďovej, odpadovej vody, bodové prítoky, celkový prietok. Na základe výpočtov je možné definovať max. plnenie potrubia alebo min. priemer. Výpočet zahŕňa všetky dôležité výstupy ako rýchlosť prúdenia, plnenie potrubia, výpočet deformácie potrubia, kontrola vstupných podmienok a pod. Dáta je možné vyexportovať do EPA SWMM formátu.

7

Analýza kríženia sietí je funkciou, ktorá vyhľadá kolízie prípadne kríženia s menšou ako zadanou hodnotou vzdialenosti medzi sebou.

http://www.studioars.com/en/urbano_9_canalis/95/2

Urbano Hydra

Samotný návrh siete a profilu je obdobný ako pri kanalizácii, výpočty sú založené na základe všeobecne prijatého EPANET softvéru.

8

Každému uzlu je možné priradiť funkciu ako rezervoár, pumpa, ventil, nádrž a pod., spolu so vstupmi ako hladina vody v nádrži, tlak vo ventiloch, miesta pre uvoľnenie vzduchu a pod. Funkciou na vodné nároky je možné zadať interaktívne celkový dopyt po vode bod po bode, prípadne pre všetky uzly na základe celkovej spotreby vody v celej oblasti.

Možné je zadať ako vstup krivku čerpadla, kapacity, efektivity a straty výšky.

10

Výsledky hydraulických výpočtov je možné prezerať cez prehľadné tabuľky, popisky uzlov, vetví, pozdĺžny profil a pod. Katalóg zahŕňa množstvo konštrukčných prvkov od rôznych výrobcov ako armatúry, ventily, T a X prvkov, oblúkové prvky a pod. Prvky je možné doplniť aj o AutoCAD bloky. Montážnu schému (kladačský výkres) je jednoduché vygenerovať tak, že všetky prvky sa dajú uchytiť, otočiť, zameniť a pod. Ako symboly môžu byť použité vlastné preddefinované bloky, výstupné tabuľky umožňujú taktiež maximálnu variabilitu zobrazovaných údajov.

http://www.studioars.com/en/urbano_9_hydra/96/2

V prípade otázok, trial verzie, materiálov nás prosím kontaktujte (cad@smartcad.sk).

Pridaj komentár