AutoCAD Civil 3D 2019, novinky

Civil 2019 česká verzia je k stiahnutiu, CZ Country Kit zatiaľ nie, a prináša nasledovné novinky (postup inčtalácie je rovnaký ako je uvedené v príspevku Inštalácia Civil 3D 2017):

Zadaním horného alebo dolného bodu môžete vytvoriť pevný kruhový alebo parabolický výškový oblúk.

1

Tieto oblúky nie sú spätne kompatibilné s aplikáciou AutoCAD Civil 3D 2018. Pomocou príkazu Konvertovať oblúky môžete previesť pevné parabolické oblúky tak, aby boli kompatibilné s aplikáciou AutoCAD Civil 3D 2018. Pevné kruhové oblúky však previesť nemožno.)

2

Nová vlastnosť celkovej dĺžky oblúka je teraz zahrnutá na karte Panorama pre navrhovanú niveletu, táto hodnota zobrazuje celkovú dĺžku výškového oblúka. Vlastnosť celkovej dĺžky oblúka je dostupná pre všetky výškové oblúky.

3

4

Subassembly Composer

Možnosť ApplyAOR má teraz na body a spojnice podzostáv koľají zobrazených vo vývojovom diagrame nasledujúci vplyv:

Geometria sa pred určením možnosti ApplyAOR pre položku vo vývojovom diagrame pri použití prevýšenie koľaje neupraví.

Geometria, ktorá je vytvorená tak, aby bola priamo alebo nepriamo závislá na položke vo vývojovom diagrame, u ktorej sa určí možnosť ApplyAOR, sa po určení možnosti ApplyAOR pre položku pri použití prevýšenie koľaje upraví.

Vďaka týmto efektom môžete dosiahnuť očakávaného správania prevýšenie koľaje tým, že určíte možnosť ApplyAOR pre jednu alebo viac spojení a urobíte nasledujúce body a spojnice vo vývojovom diagrame na týchto spojniciach závislými.

5

(Pre aplikáciu v Civil 3D 2019 otvorte skôr vytvorené súbory PKT podzostáv koľají, ktoré používajú prevýšenie koľaje, a v prípade potreby ich aktualizujte.)

Pomocou pomôcky Autodesk Batch Save Utility môžete hromadne otvoriť viac výkresov a šablón a uložiť ich do určenej verzie aplikácie Civil 3D. Ako súčasť dávkovej operácie môžete tiež spúšťať vlastné skripty.

6

Infraworks – Civil 3D

Po prenesení komponentov ciest z Infraworks do Civil 3D sa vytvorí šablóna typických rezov a tiež sa vytvoria automaticky koridory.

7

8

Pomocou nového príkazu exportu v aplikácii AutoCAD s povolenými objektmi môžete exportovať výkres aplikácie Autodesk Civil 3D a rozložiť všetky objekty aplikácie Autodesk Civil 3D.

Integrácia verzií Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 Update

V projektoch rekonštrukcie vozoviek môžete modelovať, posudzovať a optimalizovať koridory opráv.

Určite, či chcete použiť ciele na rovnakej strane základne ako podzostava, alebo na opačnej strane základne.

V potrubnej sieti môžete opätovne pripojiť odpojené rúrky a stavebné objekty.

Pri použití príkazu Pevná tangenta (dva body) a príkazov Nakresliť dotyčnice a Kresliť výškový polygón s oblúkmi môžete kresliť pevné dotyčnice profilu a určovať rozvrhnutie profilov v smere zľava doprava alebo sprava doľava.

Výškové oblúky sa teraz vytvárajú v prechodových oblastiach sklonu pre profily odsadenie.

Výhybky a železničné prejazdy môžete vytvárať a upravovať pomocou príkazov výhybiek a železničných prejazdov. Tieto príkazy nájdete na karte Panel s nástrojmi v okne Priestor nástrojov.

Obsah tlakovej siete, ktorý bol zahrnutý v aplikácii AutoCAD Civil 3D 2018.2 Update, je zahrnutý aj v aplikácii Autodesk Civil 3D 2019.

Podzostavy, ktoré boli zahrnuté v aplikácii AutoCAD Civil 3D 2018.2 Update, sú zahrnuté aj v aplikácii Autodesk Civil 3D 2019.

Pri práci s prvkami premietanie a kríženie v zobrazeniach priečnych rezov môžete využiť rozšírených možností.

Pomocou nových možností navigácie môžete u stopy priečneho rezu vykonať priblíženie na zobrazenie priečneho rezu a u zobrazenie priečneho rezu vykonať priblíženie na stopu priečneho rezu.

Vzhľad kríženie 3D telies, ktoré používajú možnosť štýlu <Priečny rez>, môžete ovládať úpravou vlastností hladiny 3D telesa.

Pomocou dialógu Možnosti zobrazenia výstupu premietanie a kríženie a karty Premietanie a Kríženie v dialógu Vlastnosti zobrazenie priečneho rezu môžete zmeniť štýl alebo nastavenie výšky pre výber objektov.

Pomocou rozšírených možností šablóny referencie môžete spravovať nastavenie, štýly, hladiny a ďalšie komponenty.

Máte možnosť spravovať zobrazenie symbolov prepísanie popisku vo výkresoch.

Máte možnosť exportovať a importovať trasy, dáta ich pridružených profilov a súradnicové systémy výkresu vo formáte súborov IFC (Industry Foundation Class).

Nové funkcie v aplikácii Autodesk AutoCAD® 2019

Zdieľané pohľady slúžia k spolupráci na vizuálnu reprezentáciu modelu alebo návrhu online.

Pomocou príkazu Porovnať súbory DWG môžete zobraziť rozdiely medzi dvoma výkresy.

Ďalšie informácie nájdete v blogu venovanom AutoCAD-e.

Pridaj komentár