Vytvorenie pripojení na Inventor objekte pre Plant 3D

Ak chcete vložiť Inventor objekt do projektu v Plant 3D a ďalej z neho odvádzať potrubia a ak chcete tento objekt previesť do špecifického Plant 3D vybavenia, tu sú nasledujúce krokyV Programe Inventor si otvoríte súbor s príponou .igs (alebo .sat). Pred tým než začnete pracovať s daným objektom uistite sa, že jednotky rozmerov, v ktorých bol vytváraný Inventor objekt sú zhodné s jednotkami, v ktorých pracujete v Plant 3D projekte. Takisto si aj skontrolujte, že orientácia Inventor objektu je taká istá ako ostatné objekty v Plant 3D projekte.

01

 • Po otvorení Objektu v programe Inventor kliknite na ikonu Načítať úplne ktorá je vyznačená na obrázku, inak na potrebné miesta nebude možné pridávať pripojovacie body.

02

 • Ďalej na hlavnom nástrojovom panely sa prepnite na panel Systémové prostredie a kliknite na ikonu BIM Exchange, ktorá je znázornená na obrázku.

03

 • Aby ste mohli priraďovať pripojovacie body, kliknite na ikonu konektor potrubí. Môžete použiť aj funkciu Nahradenie obalom aby ste redukovali veľkosť Invetor objektu (v byte-och). To ale nezaručuje, že pri zložitejších modeloch sa vám po nahradení obalovou škrupinou ďalej zobrazia dôležité časti, ako sú napr. príruby.

 04

 • Označte hranu príruby ako je znázornené na obrázku a otvorí sa vám dialógové okno.

 05 

 • Zelená šípka ktorá sa objavila v osi príruby nám znázorňuje pripojovací bod. Jej smer určuje kam sa umiestni bod pre pomocou ktorého sa ďalej ťahá potrubie (neurčuje smer toku v potrubí)
 • Ďalej vyberte systémový typ z ponuky, ako je znázornené na obrázku ( Ďalší).

 06

 • Po výbere systémového typu sa vám zobrazí ďalšia ponuka, kde si typ pripojenia vyberiete Príruba (pozn.: nie je to však nutná podmienka)

07

 • Tento postup umiestnenia pripojovacieho bodu sa musí zopakovať pre všetky miesta, kde chceme pripojovací bod umiestniť.

08

 • Pre exportovanie Inventor objektu do Plant 3D na panely systémového prostredia kliknite na ikonu Exportovať Komponenty budov.

 09

 • Po kliknutí na ikonu Exportovať komponenty budov sa vám zobrazí dialógové okno znázornené na obrázku. Kliknite na OK

10

 • Ďalej zadáte cestu, kam chcete súbor s príponou .iam uložiť. Automaticky sa vám zobrazí cesta pre uloženie do Inventor archívu. Tento súbor si môžete uložiť aj do priečinku projektu Plant 3D v ktorom pracujete a kliknite uložiť

11

 • Po kliknutí na uložiť sa vám zobrazí dialógové okno znázornené na obrázku. Ak kliknete na OK, bude sa vám zobrazovať okno pre uloženie súboru pre každý komponent v Inventor objekte, čo je pri veľkom počte objektov veľmi zdĺhavé. Ak kliknete na Storno, zobrazí sa vám dialógové okno, ktoré je znázornené na ďalšom obrázku.

12

 • Ak chcete objekt zjednodušiť kliknete na Nie v okne znázornenom na obrázku a objekt zjednodušíte postupom uvedeným vyššie. Ak nie, kliknete ne tlačidlo Ano.

 13

 • V nasledujúcom dialógovom okne v časti Typ komponentov si môžete vybrať na aký účel dané zariadenie slúži a takisto aj isté parametre ktoré sa zobrazia v ponuke vlastnosti komponentu. Potom kliknite na Uložiť zmeny a OK.

14

 • Potom vyberte cestu, kam chcete súbor s príponou .adsk uložiť (odporúčané: do priečinka Projektu do ktorého chcete importovať Inventor objekt) a kliknite na Uložiť.

15

 • To, že sa objekt exportuje do Plant 3D vám znázorňuje priebeh uvedený na obrázku.

24

 • Po dokončení exportu si môžete zobraziť správu o exportovaní Inventor objektu, kde sú zobrazené informácie znázornené na obrázku hlásenia.

16

 • Po zapnutí Autocad Plant 3D na hlavnom panely nástrojov v časti Eguipment kliknite na ikonu, ktorá je zvýraznená na obrázku.

 17

 • V dialógovom okne nájdete a vyberiete súbor s príslušným názvom a príponou adsk.

18

 • Nájdite miesto, na ktorý ste umiestňovali pripojovací bod a kliknite naň ho. Zobrazí sa vám bod pre pokračovanie ťahania potrubia a ikona v červenom krúžku. Kliknite na ňu a zobrazí sa vám okno znázornené na nasledujúcom obrázku.

 19

 20

V kolónke Size zmeňte hodnotu prislúchajúcu označeniu príruby podľa použitej normy pre daný priemer príruby ( DN 300, doplníte hodnotu 300), End type nastavte na FL a takisto aj podľa potreby zmente hodnotu kolónky Pressure Class (podľa hodnoty potrubia). V kolónke Select Nozzle sa vám zobrazí príslušný component. Kliknite naň a stlačte Enter. Tento postup zopakujte pre každé miesto, kde ste umiestnili pripojovací bod.

21

 • Kliknite na bod pre ťahanie potrubia z komponentu, zvýraznený v červenom krúžku. Potrubia ďalej môžete umiestňovať podľa potreby.

22

 • Príruba je pri ťahaní potrubia doplnená automaticky a takisto aj značka druhu spoja medzi prírubami.

23

Pridaj komentár